Przepisy prawne wywozu nieczystości płynnych

Nowelizacja ustawy z lipca 2022 dotycząca prawa wodnego oraz utrzymania porządku i czystości w gminach wprowadza szereg nowych obowiązków dla posiadaczy szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Wprowadzenie tych przepisów ma na celu poprawę kontroli nad odprowadzaniem nieczystości ciekłych oraz zapewnienie zgodności z normami środowiskowymi. Posiadacze szamb zobowiązani są do podpisania ważnej umowy z firmą asenizacyjną posiadającą odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych. Dodatkowo, firmy asenizacyjne muszą regularnie zgłaszać podpisane umowy do Urzędu Gminy oraz składać sprawozdania dotyczące wykonanych wywozów ścieków. Władze lokalne mają także obowiązek kontrolować posesje z zbiornikami bezodpływowymi pod kątem ważności umowy i rachunków za odbierane ścieki. Brak wymaganych dokumentów może skutkować nałożeniem mandatu na właściciela nieruchomości.

Przepisy prawne wywozu nieczystości płynnych

Najważniejsze

Ustawy i obowiązki:

Nowelizacja ustawy z lipca 2022 dotycząca prawa wodnego oraz utrzymania porządku i czystości w gminach wprowadza szereg nowych obowiązków dla posiadaczy szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Oto najważniejsze punkty:

  1. Umowa z firmą asenizacyjną: Posiadacze szamb muszą mieć ważną umowę na odbiór nieczystości ciekłych, podpisaną z firmą asenizacyjną posiadającą odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych.

  2. Zgłaszanie umów: Firmy asenizacyjne muszą zgłaszać do Urzędu Gminy każdą podpisaną umowę na wywóz szamba.

  3. Sprawozdania: Firmy asenizacyjne muszą składać obowiązkowe sprawozdania, zawierające informacje o wykonanych wywozach, w tym adresy oraz dane z umowy właściciela nieruchomości.

  4. Kontrole przez Urząd Gminy: Urząd Gminy jest zobowiązany do kontrolowania posesji posiadających zbiorniki bezodpływowe pod kątem ważności umowy oraz rachunków za odbierane ścieki. Brak wymaganych dokumentów może skutkować nałożeniem mandatu na właściciela nieruchomości.

Nowe przepisy mają na celu lepsze zarządzanie odprowadzaniem ścieków oraz zapewnienie, że proces ten odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami i regulacjami.

Przepisy prawne wywozu nieczystości płynnych
Przepisy prawne wywozu nieczystości płynnych

Jak wyglądają kontrole?

Kontrola dokumentów dotyczących opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków może odbywać się na terenie nieruchomości lub w siedzibie urzędu. Zgodnie z art. 379 ust. 3 pkt 3 i 4, organ może zawiadomić właściciela nieruchomości o planowanej kontroli i wezwać go do przedstawienia umowy na świadczenie usług opróżniania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowodów opłacania tych usług w urzędzie. Taki tryb umożliwia właścicielowi przygotowanie odpowiednich dokumentów, ułatwiając przeprowadzenie kontroli.

Podczas kontroli organ może pozyskać dodatkowe informacje dotyczące wielkości zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji oczyszczalni, zużycia wody oraz parametrów funkcjonowania oczyszczalni. Te dodatkowe ustalenia pozwalają nie tylko na sprawdzenie posiadania wymaganych dokumentów, ale także na ocenę zgodności z przepisami dotyczącymi utylizacji nieczystości ciekłych, włącznie z przepisami gminnymi.

Na opróżnianie szamba obowiązkowa umowa!

Umowa z firmą asenizacyjną oraz rachunek za wywóz nieczystości muszą być udokumentowane przy każdym skorzystaniu z usług firm zajmujących się wywozem nieczystości. W przypadku kontroli w domu lub wezwania do urzędu konieczne będzie ich okazanie.

Faktury za wywóz nieczystości powinny potwierdzać regularność wywozu zgodnie z postanowieniami umów i wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków właściciele nieruchomości są zobowiązani do dokumentowania umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za tę usługę.

Skontaktuj się z nami

Wybierając firmę BKTRANSPORT mają Państwo gwarancję nie tylko profesjonalnej usługi wywozu szamba, ale przede wszystkim kompleksowej obsługi.

wywóz szamba wawer

Jakie kary i za co dla mieszkańców?

Brak dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości przez uprawnioną firmę będzie podstawą do nałożenia kary grzywny na właściciela szamba. Dodatkowo, jeśli właściciel nie jest w stanie udokumentować prawidłowego zagospodarowania zawartości szamba, gmina będzie musiała podjąć się zadania opróżnienia zbiornika, a koszty tego będą poniesione przez ukaranego.

Podziel się z innymi

GODZINY OTWARCIA:

DODATKOWE:

SOCIAL MEDIA: